Våre samarbeidspartnere

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnhttps://www.trooglivssyn.no/
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. STL jobber for å fremme fellesinteresser og medlemmenes rimelige særinteresser.

Det Teologiske fakultetet (TF) – http://www.tf.uio.no/Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. STL har et faglig samarbeid med TF, spesielt ift. kurs for religiøse ledere. MDN er representert i ressursgruppen for etterutdanning av religiøse ledere ved fakultet.

Barne- og familiedepartementet – https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/id298/Tros- og livssynssaker inngår i Barn- og familiedepartementet portefølje. Departementet og MDN har jevnlige møter for å diskutere tros- og livssynspolitiske tema, både via STL og oss selv. MDN mottar driftsstøtte fra departementet over statsbudsjettet.

Mellomkirkelig Råd – https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/mellomkirkelig-rad/
Mellomkirkelig råd skal samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utenlandske kirker, og ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organisasjonene.

HL-senteret – http://www.hlsenteret.no/
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling, mottar elever, lærere, holder faglige seminarer, og arrangementer for allmennheten. Senteret yter kunnskapsservice overfor allmennheten og det offentlige. Senteret ble opprettet av Stortinget i 2001, har fast samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, deltar i forskningsprosjekter og samarbeider med institusjoner i mange land.

Likestillings- og diskrimineringsombudet – http://www.ldo.no/
Diskrimineringslovens § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion.
Se LDOs håndbok for religion på arbeidsplassen: www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/brosjyrer/Religion-og-arbeid/  
Se LDOs fagoppsummering om religion og livssyn: www.ldo.no/nyheiter-og-fag/Analyser/fagoppsummering-religion/

Oslokoalisjonen – www.jus.uio.no/smr/om/programmer/oslokoalisjonen/ I 1999 etablerte STL sammen med flere aktører Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, et internasjonalt nettverk av religiøse ledere og menneskerettighetseksperter. Oslokoalisjonen er i dag et internasjonalt program på Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Oslokoalisjonen er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet for tros- og livssynsfrihet. Besøk senterets nettside: www.jus.uio.no/smr/