Våre samarbeidspartnere

image
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. STL jobber for å fremme fellesinteresser og medlemmenes rimelige særinteresser.
image
Oslokoalisjonen
I 1999 etablerte STL sammen med flere aktører Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, et internasjonalt nettverk av religiøse ledere og menneskerettighetseksperter. Oslokoalisjonen er i dag et internasjonalt program på Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). Oslokoalisjonen er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet for tros- og livssynsfrihet. Besøk senterets nettside: www.jus.uio.no/smr/
image
Mellomkirkelig Råd
Mellomkirkelig råd skal samordne og fremme kontakten mellom Den norske kirke og utenlandske kirker, og ivareta forbindelsen med de internasjonale kirkelige organisasjonene.
image
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Diskrimineringslovens § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion. Se LDOs håndbok for religion på arbeidsplassen: www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/brosjyrer/Religion-og-arbeid/ Se LDOs fagoppsummering om religion og livssyn: www.ldo.no/nyheiter-og-fag/Analyser/fagoppsummering-religion/
image
HL-senteret
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling, mottar elever, lærere, holder faglige seminarer, og arrangementer for allmennheten. Senteret yter kunnskapsservice overfor allmennheten og det offentlige. Senteret ble opprettet av Stortinget i 2001, har fast samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, deltar i forskningsprosjekter og samarbeider med institusjoner i mange land.
image
Det Teologiske fakultetet (TF)
Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. STL har et faglig samarbeid med TF, spesielt ift. kurs for religiøse ledere. MDN er representert i ressursgruppen for etterutdanning av religiøse ledere ved fakultet.
image
Barne- og familiedepartementet
Tros- og livssynssaker inngår i Barn- og familiedepartementet portefølje. Departementet og MDN har jevnlige møter for å diskutere tros- og livssynspolitiske tema, både via STL og oss selv. MDN mottar driftsstøtte fra departementet over statsbudsjettet.