Utdrag fra statsministerens åpningsinnlegg – MDN Dialogkonferanse

Mandag 23. januar 2023 var statsminister Jonas Gahr Støre invitert til å holde et åpningsinnlegg på MDNs dialogkonferanse – hver samtale taller. Her følger et utdrag av hans tale.

Kjære alle sammen,

Vi lever alle litt ulike liv. Livet kjennetegnes av de ulike valgene vi tar.
Det handler om de små valgene i hverdagen, til de større retningene i livet som å velge å ha en religiøs tro, velge hvem en gifter seg med og valg av utdanning og yrkesvalg.

Som jeg sa i nyttårstalen;
Å gjøre Norge til Norge, er ikke noe vi en gang blir ferdige med.
Norge er ikke noe vi oppnår en gang for alle. Norge skaper du og jeg, gjennom små og store valg, hver eneste dag. Ikke hver for oss. Men sammen.

Vi deler de samme grunnverdiene basert på frihet, åpenhet, likeverd og respekt. Sammen kan vi velge samhold om alt vi har felles, fremfor frykt for det som er forskjellig.

Jeg vil si tusen takk til Muslimsk Dialognettverk, MDN, for å arrangere denne konferansen.

(C) MDN

Ved å møte hverandre, snakke sammen og skape gjensidig forståelse, så investerer vi i noe av det beste og sterkeste vi har, fellesskapet og samholdet. Som denne konferansen heter: «Hver samtale teller».

MDN bidrar til, og viderefører, dialogen mellom ulike tros- og livssyn, både nasjonalt og lokalt.

Dere var også en betydelig aktør under pandemien, både med å nå ut med informasjon, men også gjennom ulike tiltak for sårbare grupper, dere jobber for å motvirke ensomhet og har aktiviteter for barn og unge, nå senest i skibakken i julen.

Nå er det ekstra viktig med samhold. Enda viktigere å fokusere på det vi har sammen.
Vanskelige tider kan føre til frykt for det ukjente, økt radikalisering eller grupperinger. Denne konferansen beviser det motsatte. Her skaper MDN en arena for åpenhet og dialog, og lar oss løfte blikket – sammen.

Flere ganger har vi opplevd at potensielle konfliktsituasjoner blir mindre «brennbare» her til lands enn i andre land, fordi vi har bygget opp en relasjon og dialog hos tros- og livssynssamfunnene over tid. Det kan både adressere utfordringer og dempe konflikter.

Vi så det i forbindelse med karikaturstriden i Norge. Da møttes sentrale religiøse ledere for å forhindre en eskalering og voldelige utslag. Vi så det da presten og imamen gikk sammen side om side ved kisten da Bano ble gravlagt etter Utøya-tragedien.

Og vi så det sist i sommer, etter skytingen i Oslo 25. juni. Da stilte religiøse ledere opp i en spontan markering for å vise støtte til ofrene og ta avstand fra handlingene og la ned blomster ved London Pub. MDN var en selvfølgelig del av denne markeringen.

Jeg er stolt av å være statsminister i et land som har en slik beredskap hos tros- og livssynsamfunnene, som ikke er bygget opp av staten, men som er et resultatet av at enkeltmennesker, tros- og livssynssamfunn og organisasjoner har lagt ned en fantastisk innsats over mange år.

Kjære venner,

Ved å legge til rette for dialog, klarer vi å løse sosiale utfordringer og bidra til kunnskap om ulike bakgrunner i samfunnet vårt.

Jeg synes det er veldig interessant at MDN har satt rapporten om kvinners rolle i moskeer på dagsordenen i dag. En rapport dere selv har tatt initiativet til å få utarbeidet. Det er for meg en indikasjon på at det skjer en utvikling. Regjeringen er opptatt av likestilling, også i trossamfunn, og vi er opptatt av å se på hvordan vi kan bidra til bedre kjønnsbalanse i trossamfunnenes styrer.

Rapporten «Endring i det stille» viser at kvinner er helt sentrale i driften av moskeene, men ikke alltid like godt representert i styrer og råd. Samtidig er bildet nyansert og moskeer ser ut til å tilpasse seg en norsk kontekst med sterke likestillingsidealer.

Det gjør meg optimistisk med tanke på framtida. For veien videre for Norge, den skaper du og jeg. Vi kommer til å fortsette å ta noen ulike valg i livet. Vi fortsetter alle å leve litt ulike liv. Men sammen utgjør vi et godt, norsk og mangfoldig fellesskap. Der det er summen av våre valg, handlinger og holdninger som former hvem vi er som fellesskap.

Derfor sier jeg – fortsett det gode arbeidet og lykke til med konferansen.