Regjeringens nye lovforslag om den nye trossamfunnsloven

Tirsdag 25. juni 2024 ble regjeringens endringer i trossamfunnsloven presentert. Muslimsk Dialognettverk (MDN) synes at regjeringen har vært gehør og det virker som om de har lyttet til de ulike trossamfunnene som har sendt sine høringssvar.

MDN er hovedsakelig fornøyd med resultatet. De fleste av våre medlemssmoskeer innfrir 40% kvinnekravet i styrene. For å forstå kvinners rolle i moskeene, anbefaler vi å lese rapporten “Endring i det stille” som viser hvordan kvinnene bidrar aktivt i moskeene, også i de moskeene der de formelt ikke er registrert i BRREG.

Våre medlemsmoskeer er imidlertid litt skuffet over at det ikke gjøres noe med dobbeltmedlemskap da dette arbeidet er svært krevende og tungt for de frivillige i moskeene. Vi hadde i høringssvaret foreslått å ha en enkel løsning via Altinn der alle innbyggere selv styrer hvor de ønsker å være medlem. Det ansvaret bør ligge hos den enkelte og ikke trossamfunnene, som må bruke mye krefter på unødvendig arbeid.

Underveis har det også vært en god dialog med Barne- og familiedeparementet med religionsminister Kjersti Toppe i spissen. MDN sammen med blant annet STL Norge var invitert til et møte med Toppe samme dag dag som endringer i den nye trossamfunnsloven skulle lanseres.

Møte hos Barne- og familiedepartementet samme dag

-Det var et godt møte og vi er glad for at barne- og familieministeren setter dialogen vår høyt og inviterte oss i forkant. Dette ser vi på som et tillitsfullt samarbeid, forteller Sajid Raheem etter møtet. Han er daglig leder i MDN.

NRK Dax 18 hadde torsdag 27.6 invitert nedeleder i MDN, Arshad Jamil, til å diskutere de nye endringene med tidligere religionsminister fra KrF, Kjell Ingolf Ropstad og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Se hele debatt på NRK Dagsnytt 18

Det ligger an til at Stortinget vil vedta forslagene som regjeringen har lagt frem. Da vil følgende forslag tre i kraft fra 01.01.2026:

  • Antall medlemmer et trossamfunn må ha for å få tilskudd og vigselsrett økes fra 50 til 100 medlemmer.
  • Aktivitetskrav for kjønnsrepresentasjon: Tros- og livssynssamfunn får ikke et absolutt kvoteringskrav på minst 40 % representasjon fra hvert kjønn i sine styrende organer, men må i stedet bekrefte og dokumentere at de jobber for mer kjønnsbalanse i sine styrer.
  • Demokratikrav: Regjeringens forslag om å kutte i tilskuddet til trossamfunn som «motarbeider den demokratiske styreformen» ble tatt ut av lovforslaget etter høringsrunden. I stedet foreslår regjeringen en rekke tiltak for å styrke veiledning og opplæring av tros- og livssynssamfunnene i blant annet kjønnslikestilling og ikke-diskriminering. Moskeene stort sett rundt om i landet, og spesielt våre medlemsmoskeer oppfyller dette kravet allerede.